Asian Characteristics

Nuôi thân thì làm nô tài
Nuôi trí thì làm nhân tài
Nuôi tâm thì làm thiên tài

To survive, be a slave.
To learn, be an expert.
To have mind of your own, you are a genius.